سامانه ارزیابی پرسنل و پزشکان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان

لطفا ابتدا مشخصات خود و فرد ارزیابی شونده را وارد نمایید:
*
*
لطفا متن پیشنهاد ، انتقاد و تقدیر خود را در بخش زیر مرقوم فرمایید:
*


function CreatePopupPersianCalendarctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_doctor_name_4408_pucCalendar(){var calendarctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_doctor_name_4408_pucCalendar = InitPopupCalendar('',1065,'ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_doctor_name_4408_pucCalendar',false,false,'','','');$(document).bind('click', function(e) {CheckCalendarClick(e, calendarctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_doctor_name_4408_pucCalendar);});}CreatePopupPersianCalendarctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_doctor_name_4408_pucCalendar(); function validateCaptcha_ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_cbCaptcha_rcCaptcha(src, args) { var val = $('#ctl00_cphMiddle_Sampa_Web_View_DBFormUI_DBFormFillEdit00cphMiddle_3986_cbCaptcha_rcCaptcha_CaptchaTextBox').val(); args.IsValid = val !== ''; }