نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۴۳,۵۲۸ ۲۷ %
Firefox
Firefox
۴۰,۳۹۳ ۲۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۲,۳۸۸ ۱۴ %
Mozilla
Mozilla
۱۶,۱۲۵ ۱۰ %
Safari
Safari
۱۲,۱۰۸ ۷ %
IE 7.0
IE 7.0
۶,۲۲۴ ۴ %
Other
Other
۵,۳۱۲ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۵,۰۹۹ ۳ %
IE 9.0
IE 9.0
۴,۸۰۵ ۳ %
Opera
Opera
۳,۳۶۷ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۰۵۲ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۱,۵۲۶ ۱ %
Edge
Edge
۱۳۲ ۰ %

تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۲ نفر
۲۰ نفر
۱۶۴,۵۱۶ نفر
۳,۸۲۹ نفر