اعضاء جدید کمیته نظام نظام پیشنهادات مرکز بهداشت صنعتی منصوب شدند.

اعضاء جدید کمیته نظام نظام پیشنهادات مرکز بهداشت صنعتی منصوب شدند.
کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با ترکیب جدید تشکیل شد.

به موجب حکمی از سوی مهندس راسخ  رئیس کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای معاونت توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دکتر محمدرضا فرنقی زاد به مدت 2 سال به عنوان رئیس کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.

همچنین آقای دکتر عباس حاج عابدینی بعنوان عضو، آقای مجید کشاورز به عنوان دبیرو عضو کمیته ، آقای محمدرضا جهانگیری و خانم مژگان اله وردیزاده بعنوان عضو و نماینده انتخاب شده توسط کارکنان احکام خود را از سوی رئیس کمیته دریافت نمودند.

فرنقی‏زاد در خصوص روند تشکیل کمیته گفت:"  با انتخاب اعضای کمیته اجرایی نظام پیشنهادات ، تشکیل جلسات بسته به حجم پیشنهادها حداقل ماهی یکبار تشکیل خواهدشد  و کلیه کارکنان از این طریق می توانند در اداره امور، هدایت ،  نظارت و کنترل کیفی در راستای ارتقاء سطح خدمات ، مشارکت فعال داشته باشند."

۱ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۱۴