علت ترشحات بیش از اندازه(گاهی مایل به سبز) و زرد شدن لباس زیر چیست؟

همکار گرامی،
در حال تهیه پاسخ از پزشک مرتبط هستیم.
لطفا منتظر باشید.
۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ۱۲:۱۳