لیست تلفن های جدید مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان اعلام شد

لیست تلفن های جدید مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان اعلام شد
به منظور تسهیل در امر دریافت نوبت و امکان ارائه خدمات بهتر، همکاران می توانند،علاوه براستفاده از سیستم دریافت نوبت اینترنتی، از طریق شماره تلفن های اعلام شده، براساس بخش های مربوطه اقدام کنند.


ردیف نام بخش- واحد تلفن مستقیم ردیف نام بخش - واحد تلفن مستقیم
1 بخش آرامش- اعصاب و روان 64443700 9 بخش سلام جراحی و اورولوژی 64443200
2 بخش مهر- زنان و مامایی 64443500 10 بخش امید گوارش و غدد 64443200
3 بخش نوا- گوش و حلق و بینی شنوایی سنجی 64443414 11 بخش تلاش- ارتوپدی داخلی وجراحی مغز و اعصاب 64443600
4 بخش شفا- قلب و عروق 64443400 12 بخش آفتاب سونوگرافی و رادیو لوژی 64443015
5 بخش شکوفه ها- اطفال 64443410 13 نوبت دهی دندانپزشکی طبقه همکف 64443006 64443007
6 بخش نسیم پوست و ریه 64443410 14 پذیرش طبقه همکف پذیرش اورژانس درساعات غیراداری 64443008 64443009
7 بخش امید داخلی 64443313 15 پذیرش اورژانس 64443000
8 بخش افق چشم پزشکی بینایی سنجی 64443210 16 واحد تکریم ارباب رجوع 64443013

۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۱:۰۶