واحد تکریم ارباب رجوع در مرکز بهداشت صنعتی راه اندازی شد.

واحد تکریم ارباب رجوع در مرکز بهداشت صنعتی راه اندازی شد.
در راستای احترام به حضور مراجعه کنندگان در مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان، با هدف رسیدگی موثر به نظرات مراجعین و همچنین سیاست پاسخ گویی با رویکرد حفظ کرامت انسانی و ایجاد تغییرات مثبت، واحد تکریم ارباب رجوع در مرکز راه اندازی شد.

دکتر حاجی عابدینی گفت: مراجعه کنندگان محترم می‏توانند نظرات انتقادی و یا تشویقی خود را در خصوص برخورد همکاران مرکز با ایشان و نحوه عملکرد بخشهای مختلف به این واحد ارائه نمایند که پس از رسیدگی عزم خود را جهت اقدامات اصلاحی و بهبود اشکالات به کارخواهیم گرفت .

معاون درمان مرکز اضافه کرد: این واحد به منظور دقت در ارائه خدمات و همچنین افزایش سطح رضایتمندی همکاران و مراجعین، راه اندازی گردیده و به جهت سهولت دسترسی در طبقه همکف واقع شده است.۲۶ آذر ۱۳۹۱ ۲۱:۲۰