دکتر محمدرضا فرنقی‏زاد بعنوان مشاور جوان شرکت منصوب شد.

دکتر محمدرضا فرنقی‏زاد بعنوان مشاور جوان شرکت منصوب شد.
در مورخه 18/9/91 طی حکمی از جانب مهندس خسروی مدیرعامل محترم شرکت ، آقای دکتر محمدرضا فرنقی‏زاد بعنوان مشاور جوان شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب گردید.
۱۹ آذر ۱۳۹۱ ۰۹:۵۲