مهندس مظلومی معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره شرکت از مرکز بهداشت بازدید کرد.

مهندس مظلومی معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره شرکت از مرکز بهداشت بازدید کرد.
معاون محترم وزیر و رئیس هیئت مدیره شرکت روز دوشنبه مورخ 14/9/91 از مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان بازدید نمودند.

طی این بازدید که با حضور مهندس راسخ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع همراه بود، جزئیات عملکرد و روند گردش کار مرکز مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت.

مهندس مظلومی گفت: مرکز بهداشت صنعتی میتواند بعنوان یکی از بازوهای رفاهی شرکت در ارتقاء بهره وری کارکنان نقش بسزایی داشته باشد. 


۱۹ آذر ۱۳۹۱ ۰۸:۵۱