نماینده امور بانوان مرکز بهداشت صنعتی انتخاب شد

نماینده امور بانوان مرکز بهداشت صنعتی انتخاب شد
نماینده امور بانوان مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان پس از شمارش آراء بانوان شاغل در مرکز در حضور جمعی از مسئولین واحد ها و نماینده حراست انتخاب شد.

سرکار خانم مینا حسینی با کسب بیشترین رای از بین 8 کاندیدای موجود بعنوان نماینده امور بانوان مرکز انتخاب و معرفی گردید.

وی دارای مدرک بهداشتکاری دهان و دندان می باشد که همکاری خود را با مجموعه از سال 1372 آغاز نموده و هم اکنون نیز با واحد آموزش و بهداشت خانواده همکاری می نماید.

شایان ذکر است تعداد بانوان شاغل در مرکز 106 نفر می باشد که 79 نفر ( 74% )  از ایشان در رای گیری شرکت نمودند.

۳۰ مهر ۱۳۹۱ ۱۵:۲۹