طرح پایش سلامت کارکنان شاغل در استانها

طرح پایش سلامت کارکنان شاغل در استانها
پایش سلامت همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت شاغل در استانهای کشور انجام خواهد شد.

 دکتر حاج عابدینی در این خصوص بیان کرد: در پی درخواست های مکرر همکا ران از طرح پایش سلامت کارکنان و اهمیت این موضوع در راستای پیشگیری از بیماریها و درمان به هنگام آن ،مرکز بهداشت صنعتی وسلامت کارکنان در نظر دارد طرح پایش سلامت عمومی و دهان و دندان را درمراکز استانها نیز انجام دهد، 

معاونت درمان مرکز افزود : به امید خداوند متعال آغاز این طرح از تاریخ 12/7/91 بمدت سه روز  در ا ستانهای آذربایجان شرقی و غربی خواهد بود.

۶ مهر ۱۳۹۱ ۱۲:۲۴