مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در تعطیلات هفته آینده برای پاسخگویی به موارد اورژانس فعال می باشد

مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان در تعطیلات هفته آینده برای پاسخگویی به موارد اورژانس فعال می باشد
دکتر محمدرضا فرنقی زاد ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مرکز در ایام تعطیل هفته آینده پاسخگوی موارد اورژانس بوده و بخش های اورژانس، دنداپزشکی ، رادیولوژی و آزمایشگاه جهت سرویس دهی در خصوص فوریتهای پزشکی آماده به کار می باشند

لیست کشیک همکاران در ایام تعطیل ۷ الی ۱۱ شهریور به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

 

 

روز تاریخ پذیرش پزشکان اورژانس پرستار
دندانپزشک دستیار دندانپزشک رادیولوژی آزمایشگاه
سه شنبه 7/6/91 خانم جعفری خانم دکتر آقازاده

خانم طاهر خانی

خانم قاسمیه

خانم عمویی

خانم دکتر نامی خانم پیدایش آقای زینال زاده آقای محمدرضا جهانگیری
چهارشنبه 8/6/91 خانم خلیل پور خانم دکتر فاضل

آقای قرباندوست

خانم سامانی

خانم دکتر صمدی خانم پیدایش آقای باقری آقای محمدرضا جهانگیری
پنج شنبه 9/6/91 خانم تاسا آقای دکتر حاجی عابدینی

 آقای قرباندوست

آقای قاسم پور

خانم دکتر خانزاده خانم قاسمی آقای رضائی آقای محمدرضا جهانگیری
شنبه 11/6/91 خانم مهرابپور آقای دکتر اختیار

آقای قرباندوست

خانم سامانی

آقای قاسم پور

خانم دکتر سجادی خانم حسنی آقای ترکاشوند آقای محمدرضا جهانگیری
۲۸ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۱:۵۳