بازدید رئیس مرکز بهداشت صنعتی از ساختمان های شاهد و LCT

بازدید رئیس مرکز بهداشت صنعتی از ساختمان های شاهد و LCT
دکتر فرنقی زاد ریئس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به منظور بازدید دوره ای از مراکز تابعه ، از مرکز درمانی ساختمان شاهد و ساختمان LCT بازدید کرد و در خصوص مسائل و مشکلات کارکنان با ایشان گفتگو کرد. لازم به ذکر است در این بازدید، آقای مسعود حلاج سرپرستار مرکز، حمید رضا بختیاری رئیس امور اداری و دکتر عفافی مسئول بخش دندانپزشکی نیز حضور داشتند.
همچنین در این بازدیدها جلسات مشترکی با مدیرکل امور اداری و رفاه شرکت مخابرات استان تهران و معاونت نگهداری شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار و موضوعات فیمابین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۳۱