بیماری روماتیسم قلبی

بیماری روماتیسم قلبی
بیماری روماتیسم قلبی بوسیله تب روماتیسمی ایجاد میشود و دریچه های قلبی آسیب دایمی می بینند.تب روماتیسمی نیز با عفونت استرپتوکوکالی گلو شروع میشود.

شاید بیش از39% از بیمارانی که دارای تب روماتیسمی حاد هستند به درجات متفاوتی از بی کفایتی قلبی،تنگی دریچه های قلبی،نارسایی قلبی،پریکاردیت وحتی مرگ دچار شوند.دربیماران روماتیسم مزمن قلبی نارسایی دریچه های قلبی توسعه مییابد ودچاردرجات متفاوتی از واپس زنی خون می شوند،دهلیز متسع،اریتمی وبطن نیز عملکرد طبیعی خود را از دست می دهد. بیماری روماتیسم مزمن قلبی علت اصلی تنگی دریچه میترال وتعویض بطنی در بزرگسالان دربسیاری از گشورها  میباشد.

 

علایم روماتیسم قلبی چیست؟

علایم روماتیسم قلبی متفاوت است واغلب تا زمان صدمه در روی قلب مورد توجه قرار نمی گیرد.شاید ظاهر شدن علایم بستگی به محل واندازه اسیب قلبی باشد.

تب – کاهش وزن – خستگی – دردمعده – التهاب مفاصل شامل تورم،حساسیت وقرمزی درمفاصل متعدد.مفاصلی که مبتلا هستند اغلب مفاصل بزرگ در زانوهاویامچ پاها میباشد.التهاب درعرض چندروزازمفاصل به قسمت های دیگرحرکت میکند – نودلهای کوچک وسخت اطراف برجستگی های زیر پوست – یک تغییر درحرکات اعصاب ماهیچه های بچه های شما (این اغلب بوسیله تغییر در دست نوشته های فرزند شما مورد توجه قرار می گیرد)وهمچنین می تواند شامل حرکات تشنجی شود – کهیر(راشهای عجیب وغریب که اغلب در روی تنه بدن ویا در بازوها وساق پاها دیده میشود.

 

چگونگی درمان روماتیسم قلبی:

درمان پزشکی متوجه حذف فارنژیت(عفونت گلو)استرپتو کوکال گروه Aمیباشد(اگر وجود داشته بیاشد)،ازبین بردن التهاب ازاتو ایمنی فرد وفراهم کردن و ارائه درمان حمایتی برای نارسایی احتقانی قلب می باشد.


عفونت گلو


درمان اصلی با تصمیم پزشک وبراساس موارد زیر خواهد بود :

1-          تاریخچه سلامتی وپزشکی 

2-          وسعت بیماری 

3-          تحمل  به داروهای خاص،مراحل ویادرمان

4-          انتظارات از این دوره از بیماری

5-          نظر و طرز تفکر 

ازانجایی که تب روماتیسمی علت اصلی روماتیسم قلبی میباشد درمان بهتر تب روماتیسمی از ایجاد این بیماری جلوگیری میکند.

 

ایا میتوان ازروماتیسم قلبی جلو گیری کرد؟

بهترین روش برای جلوگیری ازبیماری روماتیسم قلبی توجه فوری وکافی به درمان عفونت های گلو میباشد که ازایجاد تب روماتیسمی جلو گیری مکند،پرستاران هم گروه مهمی درپیشگیری، درغربالگری بچه های درسن دبستانی ازعفونت های گلو که ممکن است ازاسترپتوکوک گروهA ایجاد شده باشد هستند.

افرادی که دارای تب روماتیسمی هستند اغلب(روزهاوماهها)تحت درمان انتی بیوتیک قرار میگیرند که برای جلوگیری ازآسیب های بعدی تب روماتیسمی وکاهش ریسک فاکتورهای اسیب قلبی مناسب می باشد.


ملیحه شکرانی  ملیحه شکرانی _ کارشناس پرستاری

۱۹ تیر ۱۳۹۱ ۱۱:۲۵