محیط زیست و ICT

محیط زیست و ICT
طبیعت و محیط زیست، موهبتی خداوندی است که از مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن وابسته است به وجود می آید
۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ۰۸:۵۶