اولین هم اندیشی کارکنان مرکز بهداشت با مدیریت جدید این مرکز برگزارشد

اولین هم اندیشی کارکنان مرکز بهداشت با مدیریت جدید این مرکز برگزارشد
دراین جلسه برنامه هاو اهداف مرکزباحضور همکاران بیان وتبادل نظرشد.
به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت دکتر فرنقی زاد در این جلسه از همه ی همکاران خواست ،پیشنهادهای خود راجهت بهبود امور اجرایی مرکز بهداشت ارائه کنند

وی ادامه داد:امیدواریم با تلاش همکاران ارجمند بتوانیم مرکز بهداشت رابه یک مرکز نمونه تبدیل کنیم واین مرکز به عنوان یک امتیاز برای کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت خانه تبدیل شود.

درادامه جلسه همکاران به اظهارنظر پرداخته و خواستار برگزاری مستمر چنین جلساتی شدند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۵:۵۴