دفترچه های بیمه باید کدملی داشته باشند

دفترچه های بیمه باید کدملی داشته باشند
کلیه دفاتر درمانی تامین اجتماعی که فاقد شماره ملی میباشند از تاریخ 1/2/91 پذیرش نمی شوند .
براساس دستورالعمل شماره 50573 – 26/11/90 سازمان تامین اجتماعی کلیه دفاتر درمانی تامین اجتماعی که فاقد شماره ملی میباشند از تاریخ 1/2/91 پذیرش نمی شوند ./ف
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۱۶