سیاست های مرکز فوریت ها،درسال 91 اعلام شد

سیاست های مرکز فوریت ها،درسال 91 اعلام شد
رییس هیات مدیره زیرساخت، سیاست های مرکز فوریت ها،درسال 91 رااعلام کرد

به گزارش دفتر روابط عمومی و اموربین الملل زیرساخت،دکتر فرقانی از جابجایی ساختمان مرکز فوریت ها به عنوان یکی از اولویت های اصلی سال 91  نام بردوافزود:پیاده سازی نظام ایمنی و بهداشت حرفه ای از سیاست های سال جدید است.

معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به تهیه وتدوین طرح جامع بیمه تکمیلی گفت:انتخاب بیمه گر مناسب ،افزایش بهره وری مرکزبه گونه ای که همه نیازهای بهداشتی و درمانی همکاران در شرکت زیرساخت را تامین کند؛از اولویت های سال 91 است.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۱۲