گزارش تزریق دوز اول واکسن کرونا برای همکاران شاغل در شرکت

گزارش تزریق دوز اول واکسن کرونا برای همکاران شاغل در شرکت
نظر به اینکه تعدادی از همکاران شاغل در تاریخ های 20 لغایت 22 شهریور ماه به دلایلی اعم از مأموریت، دورکاری، بیماری و ... موفق به تزریق دوز اول واکسن بیماری کرونا نشدند طی هماهنگی بعمل آمده امکان تزریق واکسن برای همکاران مذکور در روز شنبه مورخ 27 شهریوراز ساعت 8 لغایت 14 در سالن شهید نصرالهی  با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم گردید .

براین اساس توسط کادر پرستاری مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان با همکاری اداره کل توسعه سرمایه انسانی و با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی  تعداد137  نفر از کارکنان شرکت دوز اول واکسن کرونا ی خود را دریافت نمودند.

 

واکسن  
واکسن
واکسن
واکسن
 
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۹