آقای دکتر هادی شادانی ، سرپرستی معاونت بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان را بعهده گرفت.

آقای دکتر هادی شادانی ، سرپرستی معاونت بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان را بعهده گرفت.

 

طی حکمی ، از سوی جناب آقای تقی محمدی ، معاونت محترم توسعه منابع مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ، از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ آقای دکتر هادی شادانی به سمت سرپرست معاونت صنعتی و سلامت کارکنان منصوب گردید.

۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷