گرامی داشت روز جهانی ماما

گرامی داشت روز جهانی ماما
پنجـم مـاه مـی مصـادف بـا 15 اردیبهشـت، از سـوی سازمـان بهداشت جهانی و کنفدراسیون بین المللی مامایی به نام «روز جهانی ماما» نام گذاری شده است.

دکتر حاجی عابدینی رئیس مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان به‏ همراه جمعی از مدیران مرکز با حضور در بخش زنان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز جهانی ماما به تمامی تلاشگران این حرفه بویژه ماماهای شاغل در مرکز ،حرفه مامایی را به واسطه نقش محوری آن در یکی از زیباترین جلوه های خلقت که همان تولد است ، بی بدلیل وشوق انگیز خواند .

 
IMG_41821..JPG

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۶:۲۶