کارمند تلاشکر شهریور ماه 1393 معرفی شد.

کارمند تلاشکر شهریور ماه 1393 معرفی شد.
آقای فردین امانی بعنوان کارمند شهریور ماه سال 93 از سوی مدیریت مرکز بهداشت صنعتی به معاونت توسعه مدیریت و منابع معرفی شد.

شنبه 23 مهر 1393 جناب آقای مهندس خباز معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی به اتفاق همراهان و مدیران مرکز طی مراسمی از جناب آقای فردین امانی، کارشناس مسئول خدمات مرکز بهداشت، به پاس دقت نظر در انجام وظایف محوله، روحیه مسئولیت پذیری، استفاده بهینه از امکانات و نظم و انظباط اداری، بعنوان کارمند تلاشگر شهریور ماه سال جاری، با اهدای لوح و تقدیم هدیه به رسم یادبود تقدیر به عمل آوردند . 


۲۶ مهر ۱۳۹۳ ۰۹:۳۲