انتخاب مرکز بهداشت صنعتی به عنوان موسسه منتخب در استان تهران

انتخاب مرکز بهداشت صنعتی به عنوان موسسه منتخب در استان تهران
مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی اداره کل بیمه سلامت استان تهران بعنوان مرکز منتخب استان در سال 1392 معرفی شد.
تقدیر بیمه سلامت  
۸ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۲۸