ﻛﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ مرکز بهداشت صنعتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

ﻛﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ مرکز بهداشت صنعتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
بیش از 44 دستگاه از ﺗﺠﮫﯿﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در واحدهای مختلف تخصصی و پارکلینیک مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان ﻣﻮرد ﻛﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

معاون مرکز بهداشت در خصوص فرایند کالیبراسیون گفت: کالیبراسیون به معنای مقایسه یک دستگاه و اندازه گیری با یک استاندارد و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظیم دستگاه در مقایسه با استانداردهای مربوطه بوده و می تواند در بسیاری از فرآیندهای کلینیکی نقش عمده ای ایفا کند و ابعاد مختلف مرتبط با تجهیزات پزشکی از جمله تعمیرات ، نظارت و بازرسی را متحول سازد.

وی افزود: ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﮫﯿﺰات دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮﻳﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه اﻣﺮاض ﻣﮫﻠﻚ و ﻣﺴﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﻳﺪز و ھﭙﺎﺗﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اھﺪاف اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح بوده است.

مجید کشاورز ادامه داد: با توجه به اهمیت بحث نگهداشت پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی، این امر با کالیبراسیون دستگاه­های اتوکلاو  توسط شرکت اروند فن پارس در دی­ماه آغاز و در ادامه تجهیزات دیگر این درمانگاه من جمله دستگاه­های فشار خون، الکتروشوک، نوار قلب، ساکشن و مانومتر نیز در بهمن ماه کالیبره شدند.

وی گفت: دستگاه های اندازه گیری باید به صورت دوره ای کالیبراسیون شوند زیرا گذشت زمان، فرسودگی و حوادث غیرقابل پیش بینی باعث می شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آن ها با استانداردها زیر سوال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند.

کشاورز ادامه داد: در ماه­های پایانی سال جاری با توجه به نیاز کلیه مراکز درمانی به اندازه­ گیری­های درست و جهت اطمینان از سلامت تجهیزات پزشکی، تعیین میزان خطا و تنظیم وسایل در مقایسه با استانداردهای ملی مربوطه، بخش قابل توجهی از کالیبراسیون تجهیزات پزشکی توسط آزمایشگاه­ تائید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است که نتایج این بررسی­ها نشان ­دهنده کیفیت و دقت 95٪ تجهیزات مرکز بهداشت صنعتی و استفاده صحیح همکاران از این وسایل می­باشد.

 
۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۴:۵۶