طرح تقدیر ماهانه از کارمندان تلاشگر مرکز به اجرا درآمد.

طرح تقدیر ماهانه از کارمندان تلاشگر مرکز به اجرا درآمد.
در راستای کیفیت بخشی به فرایند بهداشت ودرمان وبه منظور تقویت انگیزه و نشاط کاری بین کارکنان مرکز بهداشت صنعتی مقرر شد ماهانه، یک نفر از کارکنان تلاشگر مورد تقدیر قرار گیرد.
 

در این مراسم که با حضور جناب آقای دکتر حاج عابدینی و جمعی از مدیران مرکز انجام شد جناب آقای مهندس خباز نقش ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین تشویق آنان را در ارتقای سطح سلامت و جلوگیری از افت کیفیت ارائه خدمات پر اهمیت دانست و از تلاش صمیمانه وصادقانه تمامی همکاران تقدیر نمود.

گفتنی است جناب آقای محمدرضا جهانگیری به دلیل تلاشهای صادقانه در طرح غربالگری دیابت به نمایندگی از تمامی همکاران طرح از سوی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع مورد تقدیر قرار گرفتند .

۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۱:۱۷