/ تاریخچه / مدیران سابق

مدیران سابق مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان (از سال ۴۱ تا ۹۹)

  دکتر حمید حمیدیه از سال ۱۳۴۱ الی ۱۳۶۳
دکتر فضل الله معظمی از سال ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۹
دکتر احمد وثوق از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۲ 
دکتر علی اصغر علیپور جدی از سال ۱۳۷۲  الی  ۱۳۷۳
دکتر هوشنگ دانایی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷
دکتر رحمت الله توکل از سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۴
دکتر محمد رضی از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۰

دکتر فرنقی زاد    
دکتر محمد رضا فرنقی زاد  از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲
دکتر  حاجی عابدینی    
دکتر حاجی عابدینی  از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹
دکتر  شادانی    
دکتر شادانی  از سال  ۱۳۹۹ تا کنون


تاریخ بروزرسانی : ۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۹
masonryListGridItem