فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ شهریور ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۴۰۰۶ : ۲۹ : ۰۹۱۳ : ۰۷ : ۰۳۱۹ : ۴۴ : ۲۲۲۰ : ۰۲ : ۰۷۰۰ : ۲۱ : ۳۳
یکشنبه۲ شهریور ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۴۴۰۶ : ۲۹ : ۵۵۱۳ : ۰۶ : ۴۷۱۹ : ۴۳ : ۰۴۲۰ : ۰۰ : ۴۷۰۰ : ۲۱ : ۲۵
دوشنبه۳ شهریور ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۴۷۰۶ : ۳۰ : ۴۱۱۳ : ۰۶ : ۳۱۱۹ : ۴۱ : ۴۵۱۹ : ۵۹ : ۲۶۰۰ : ۲۱ : ۱۷
سه شنبه۴ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۵۰۰۶ : ۳۱ : ۲۸۱۳ : ۰۶ : ۱۴۱۹ : ۴۰ : ۲۶۱۹ : ۵۸ : ۰۴۰۰ : ۲۱ : ۰۹
چهارشنبه۵ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۵۳۰۶ : ۳۲ : ۱۴۱۳ : ۰۵ : ۵۷۱۹ : ۳۹ : ۰۵۱۹ : ۵۶ : ۴۱۰۰ : ۲۱ : ۰۰
پنج شنبه۶ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۲ : ۵۵۰۶ : ۳۳ : ۰۰۱۳ : ۰۵ : ۳۹۱۹ : ۳۷ : ۴۴۱۹ : ۵۵ : ۱۸۰۰ : ۲۰ : ۵۰
جمعه۷ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۳ : ۵۷۰۶ : ۳۳ : ۴۶۱۳ : ۰۵ : ۲۲۱۹ : ۳۶ : ۲۳۱۹ : ۵۳ : ۵۵۰۰ : ۲۰ : ۴۰
شنبه۸ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۴ : ۵۸۰۶ : ۳۴ : ۳۱۱۳ : ۰۵ : ۰۳۱۹ : ۳۵ : ۰۰۱۹ : ۵۲ : ۳۱۰۰ : ۲۰ : ۲۹
یکشنبه۹ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۵ : ۵۸۰۶ : ۳۵ : ۱۷۱۳ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۳۳ : ۳۸۱۹ : ۵۱ : ۰۶۰۰ : ۲۰ : ۱۸
دوشنبه۱۰ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۶ : ۵۹۰۶ : ۳۶ : ۰۳۱۳ : ۰۴ : ۲۶۱۹ : ۳۲ : ۱۴۱۹ : ۴۹ : ۴۱۰۰ : ۲۰ : ۰۶
سه شنبه۱۱ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۷ : ۵۸۰۶ : ۳۶ : ۴۸۱۳ : ۰۴ : ۰۷۱۹ : ۳۰ : ۵۰۱۹ : ۴۸ : ۱۵۰۰ : ۱۹ : ۵۴
چهارشنبه۱۲ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۸ : ۵۸۰۶ : ۳۷ : ۳۴۱۳ : ۰۳ : ۴۷۱۹ : ۲۹ : ۲۶۱۹ : ۴۶ : ۴۹۰۰ : ۱۹ : ۴۱
پنج شنبه۱۳ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۰۹ : ۵۷۰۶ : ۳۸ : ۱۹۱۳ : ۰۳ : ۲۸۱۹ : ۲۸ : ۰۱۱۹ : ۴۵ : ۲۳۰۰ : ۱۹ : ۲۸
جمعه۱۴ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۰ : ۵۵۰۶ : ۳۹ : ۰۵۱۳ : ۰۳ : ۰۸۱۹ : ۲۶ : ۳۶۱۹ : ۴۳ : ۵۶۰۰ : ۱۹ : ۱۴
شنبه۱۵ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۱ : ۵۳۰۶ : ۳۹ : ۵۰۱۳ : ۰۲ : ۴۸۱۹ : ۲۵ : ۱۰۱۹ : ۴۲ : ۲۹۰۰ : ۱۹ : ۰۰
یکشنبه۱۶ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۲ : ۵۱۰۶ : ۴۰ : ۳۶۱۳ : ۰۲ : ۲۷۱۹ : ۲۳ : ۴۴۱۹ : ۴۱ : ۰۱۰۰ : ۱۸ : ۴۶
دوشنبه۱۷ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۳ : ۴۸۰۶ : ۴۱ : ۲۱۱۳ : ۰۲ : ۰۷۱۹ : ۲۲ : ۱۸۱۹ : ۳۹ : ۳۴۰۰ : ۱۸ : ۳۱
سه شنبه۱۸ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۴ : ۴۴۰۶ : ۴۲ : ۰۶۱۳ : ۰۱ : ۴۶۱۹ : ۲۰ : ۵۱۱۹ : ۳۸ : ۰۶۰۰ : ۱۸ : ۱۶
چهارشنبه۱۹ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۵ : ۴۱۰۶ : ۴۲ : ۵۱۱۳ : ۰۱ : ۲۵۱۹ : ۱۹ : ۲۴۱۹ : ۳۶ : ۳۸۰۰ : ۱۸ : ۰۰
پنج شنبه۲۰ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۶ : ۳۶۰۶ : ۴۳ : ۳۷۱۳ : ۰۱ : ۰۴۱۹ : ۱۷ : ۵۷۱۹ : ۳۵ : ۰۹۰۰ : ۱۷ : ۴۴
جمعه۲۱ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۷ : ۳۲۰۶ : ۴۴ : ۲۲۱۳ : ۰۰ : ۴۳۱۹ : ۱۶ : ۳۰۱۹ : ۳۳ : ۴۱۰۰ : ۱۷ : ۲۸
شنبه۲۲ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۸ : ۲۷۰۶ : ۴۵ : ۰۷۱۳ : ۰۰ : ۲۲۱۹ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۲ : ۱۲۰۰ : ۱۷ : ۱۱
یکشنبه۲۳ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۱۹ : ۲۱۰۶ : ۴۵ : ۵۲۱۳ : ۰۰ : ۰۱۱۹ : ۱۳ : ۳۴۱۹ : ۳۰ : ۴۳۰۰ : ۱۶ : ۵۵
دوشنبه۲۴ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۰ : ۱۶۰۶ : ۴۶ : ۳۸۱۲ : ۵۹ : ۳۹۱۹ : ۱۲ : ۰۶۱۹ : ۲۹ : ۱۴۰۰ : ۱۶ : ۳۸
سه شنبه۲۵ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۱ : ۱۰۰۶ : ۴۷ : ۲۳۱۲ : ۵۹ : ۱۸۱۹ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۲۷ : ۴۵۰۰ : ۱۶ : ۲۰
چهارشنبه۲۶ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۲ : ۰۳۰۶ : ۴۸ : ۰۹۱۲ : ۵۸ : ۵۶۱۹ : ۰۹ : ۱۰۱۹ : ۲۶ : ۱۷۰۰ : ۱۶ : ۰۳
پنج شنبه۲۷ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۲ : ۵۶۰۶ : ۴۸ : ۵۴۱۲ : ۵۸ : ۳۵۱۹ : ۰۷ : ۴۱۱۹ : ۲۴ : ۴۸۰۰ : ۱۵ : ۴۵
جمعه۲۸ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۳ : ۴۹۰۶ : ۴۹ : ۴۰۱۲ : ۵۸ : ۱۴۱۹ : ۰۶ : ۱۳۱۹ : ۲۳ : ۱۹۰۰ : ۱۵ : ۲۷
شنبه۲۹ شهریور ۱۳۹۹۰۵ : ۲۴ : ۴۲۰۶ : ۵۰ : ۲۵۱۲ : ۵۷ : ۵۲۱۹ : ۰۴ : ۴۵۱۹ : ۲۱ : ۵۰۲۳ : ۴۵ : ۰۹
یکشنبه۳۰ شهریور ۱۳۹۹۰۴ : ۲۵ : ۳۴۰۵ : ۵۱ : ۱۱۱۱ : ۵۷ : ۳۱۱۸ : ۰۳ : ۱۷۱۸ : ۲۰ : ۲۱۲۳ : ۱۴ : ۵۱
دوشنبه۳۱ شهریور ۱۳۹۹۰۴ : ۲۶ : ۲۶۰۵ : ۵۱ : ۵۷۱۱ : ۵۷ : ۱۰۱۸ : ۰۱ : ۴۸۱۸ : ۱۸ : ۵۳۲۳ : ۱۴ : ۳۳